Onze waarden

Sterke waarden en de aangename cultuur waarin we samenwerken vormen de basis van alles wie we zijn en wat we doen. Ze vormen een duidelijke en solide leidraad die onze beslissingen ondersteunt. De essentiële waarden worden in ons hart gedragen en laten ons toe om als organisatie te verbinden, met al onze leden.

Onze waarden

Toegankelijk

We streven ernaar om op een uniforme wijze de toegankelijkheid van de zone waarin ze opereren te bevorderen en geven hierbij prioriteit aan het collectief belang, dit in tegenstelling tot individuele (promotionele) oogmerken.

Solidariteit

We streven ernaar om de belangen van Londerzeelse ondernemingen solidair te behartigen.

Harmonie

We handelen in harmonie met onze gemeenschap en respecteren het karakter ervan.

Onze waarden

Veiligheid

We ijveren voor een veilige werkomgeving.

Fair Play

We zorgen ervoor dat het beleid rond aanwerving en tewerkstelling overige  bedrijven in de regio geen schade berokkent.

Uitstraling

We kijken erop toe om bij te dragen aan de nette uitstraling en een positief imago van de streek.

Onze waarden

Correct

We zijn correct in het naleven van bestaande maatschappelijke verbintenissen, specifiek ten opzichte van openbare besturen.

Goed nabuurschap

We trachten een goede verstandhouding met alle omwonenden, particulier én handelaar, te bewaren en vermijden overlast.

Leefmilieu

We nemen een positieve en actieve houding aan m.b.t. de leef- en milieu problemen en verbinden ons ertoe om de regels stipt na te leven.

Onze waarden

Uitstraling

We spannen ons in om op het vlak van netheid en onderhoud bij te dragen tot de uitstraling en het positieve imago van de streek.